สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด รวมถึง สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งมีการรับรองไว้ โดยทั่วโลกให้การยอมรับ

มิติเรื่องเพศ

อัตลักษณ์ทางเพศ คือ เพศที่บุคคลรู้สึกแบบล้ำลึกเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งอาจสอดคล้องหรือตรงข้ามกับเพศโดยกำเนิดก็ได้ 

รสนิยมทางเพศ คือ พื้นฐานของอารมณ์ ความใคร่ และ/หรือ ความสนใจทางเพศ ความรู้สึก ความชอบ ต่อเพศชาย หญิง หรือทั้งสองเพศ หรือไม่สนใจเพศใดเลยก็ได้

เพศสรีระ คือ อวัยวะเพศ ลักษณะเพศทางกายภาพที่มองเห็นจากภายนอก และเพศที่ถูกระบุทางพันธุกรรมหรือโครโมโซม

การแสดงออกทางเพศ คือ การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง และการแสดงออกที่รับรู้ในสายตาผู้อื่น ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการแสดงออก เช่น วัฒนธรรม ประเพณีต่าง

LGBTIQs คืออะไร?

LGBTIQs คือ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยใช้ตัวย่อจากคำภาษาอังกฤษ

L : Lesbian: ผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกัน ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศ หรือทางกาย

G : Gay: ผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกัน ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศ หรือทางกาย

B : Bisexual: คนที่รักได้ทั้งชายและหญิง ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศ หรือทางกาย

T : Transgender (transmen, transwomen, TG): คนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิด

I : Intersex: คนที่มีอวัยวะเพศกำกวม อาจมีลักษณะที่ไม่ตรงกับเพศชายหรือหญิง หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสองเพศ

Q : Queer: คนที่ไม่กำหนดและนิยามความเป็นเพศของตนเอง

 

 

 

Visitors: 195,822