จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
1. 11 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG Central ชลบุรี
2. 17 พฤษภาคม 2561

 กิจกรรม IDAHOT

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG

สจจ.ชลบุรี

Central ชลบุรี

3. 14 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG

ร้าน Zeed เกาะโพธิ์

4. 21 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG

ร้าน McDonald's บางแสน

5. 27 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

E-Tech (อ.พานทอง)

Visitors: 12,745