ทำเนียบผู้บริหาร

 

เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นางสาวรสินทรา  สวัสดินาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน 092-5359455 rasinthra@rsat.info

นายธีรศักดิ์  ประสานพิมพ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน 088-7755838   teerasak.p@rsat.info

นายณธรรศ  ธีรภาพพงศ์พันธ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน 089-7859114 natat.t@rsat.info

นายเฉลิมวุฒิ  อิสลาม

ผู้จัดการจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล  062-2236321 chalermwut.i@rsat.info 

นายณัฐชนนท์  ศรีจันทร์

ผู้จัดการจังหวัดอุบลราชธานี

086-8740528 natchanon@rsat.info

-

ผู้จัดการจังหวัดชลบุรี

- -

ปุณณนัทธ์ ภู่พิสุทธิศักดิ์

ผู้จัดการจังหวัดสงขลา

091-1054562 poonnanat.p@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

-

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

และระดมทุน

- -

นางนฤมล พรพิเพท

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

084-1429322  naremol.p@rsat.info 

นายมานิตย์  กิตติพิรุฬห์

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

080-5516111 manit.k@rsat.info

นายปองคุณ  ยิ่งเรืองรัก

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

088-1126541 pongkhun.y@rsat.info

นางสาวมุกดา บุญมา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

094-5459069 mookda.b@rsat.info

-

จัดซื้อจัดจ้าง/ภัสดุครุภัณฑ์

- -

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

- -
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

 

นายนพพร  แซ่จุ่ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

061-5847562 nopporn@rsat.info

 

นายสุรศักดิ์  สัตถาพร

เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล

094-9581629 surasak@rsat.info

นางสาวพรรณวดี  จูเกษม

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

090-9524753 Phannawadee.j@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายธนชัย  ไชยสาลี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

และบริการสังคม

083-8971691 tanachai@rsat.info

นายวราวุธ  บุญศิริธนโรจน์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

086-3972901 varavuth.t@rsat.info

นางสาวสุดา  บุดชาดี

ผู้จัดการฝ่ายแผนงานด้านสิทธิฯ

 061-7608780 suda.b@rsat.info 

นายปุญชรัสมิ์  ตาเลิศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน

084-7690131 puncharat.t@rsat.info

นายวัชราวิทย์ วราภัทรนนญ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปด้านสิทธิฯ

097-3429578 watcharawit.w@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายภูเบศร์  ปานเพ็ชร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์สุขภาพ

063-2171069 phubet.p@rsat.info

นางสาวสนธญา  ห้วยหงษ์ทอง

หัวหน้างานคุณภาพและบริการศูนย์สุขภาพ

090-2634565 sonthaya@rsat.info

นายณรดา  ปุยจัตุรัส เจ้าหน้าที่เวชระเบียน092-5950666 narada.p@rsat.info

นายปกรณ์  เทพสุวรรณ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
080-4433550 pakorn.t@rsat.info

นางสาวสมพร  สายแวว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

096-5325824 somporn.s@rsat.info

นายฤทธิชัย  แก้วตุด หัวหน้าห้องปฏิบัติการและนักเทคนิคการแพทย์ 089-5952660 rittichai.k@rsat.info

นางสาวฤทัยรัตน์  นันทะเสน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 061-0501923 reuthairat.n@rsat.info

นางสาวรัชฎาพร  ทนทาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 090-7976325 ratchadaporn.t@rsat.info

นายเทพนันท์  เสงี่ยมจิตร หัวหน้างานดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 088-2142215 teppanan@rsat.info

นางอัมมร  อะแดร์ เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 087-0232475 ammorn@rsat.info

นายธีระนาต  แสงประเสริฐ หัวหน้างานให้การปรึกษา 062-0615911 theeranat@rsat.info

นายสมพร  หงษ์เวียงจันทร์

เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ

084-6544223 somporn.h@rsat.info

นางสาวจีราพร  สุริยันต์ เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 080-8486572 jeeraporn.s@rsat.info

นายณัฐวิโรจน์  อินทะนิน

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

092-9399049 natthawirojn.i@rsat.info

นายอรวัญ  ฟุ้งฟูศรี เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาอาวุโส 062-7082555 orawns.f@rsat.info
นางสาวปริศนา  บุญยาวัน เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 095-2700899 prisons.b@rsat.info

นายณัฐนันท์  แสงแก้ว เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 089-6249583 seksan@rsat.info

นางสาวกนกพรรณ  ธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 084-7690131 kanokpun.t@rsat.info

นายนิพนธ์  ไร่นา เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 064-1349877 niphon.r@rsat.info

นายอภิชาติ  ยี่สุ่นทอง เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 094-9270190 apichat.y@rsat.info
รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นางสาวกัญญารัตน์  ขอย้ายกลาง หัวหน้างานกิจกรรม 083-9655708 kanyarat@rsat.info

นายดรันเทพหัสดินทร์  ขวัญแก้ว หัวหน้างานกิจกรรม 093-6754652 daranthephatsadin.f@rsat.info

นายมงคล  ใจดี หัวหน้างานกิจกรรม 097-0505349 mongkol.j@rsat.info

นายกัลย์ลภัส  บุตรชน หัวหน้างานกิจกรรม 091-7927023 gunrapus.b@rsat.info

นายชัชวาล  เจียรนันท์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 082-5183075 chatchawan.j@rsat.info

นางสาวมนสิช  มณีแสงรัตน์ เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา (สายสบายใจ) 098-0963529 monnasid.m@rsat.info

นายภัสกร  สรีคำ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 097-0017727 passakorn.s@rsat.info

นายนฤรณัณ  อินทยศ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 064-9465295 naruranun.i@rsat.info

นายณัฐวุฒิ  ทดแทน เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ 099-4962685 natthawut.t@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายภาคิณ  อมตะฤทธิกุล

หัวหน้างานกิจกรรม

095-7897285 parkin.a@rsat.info

นายชนกันต์  ปฐมมนตรี

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

094-9874546 chanagun.p@rsat.info

นางสาวเนตรนภิศ  มณีเนตร หัวหน้างานต้อนรับและข้อมูล 080-1676047 netnapis.m@rsat.info

นางสาวมนัสชนก  อาษาแก้ว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 091-2740407 manachanok.a@rsat.info

นางสาวอัยการ  สุขแสวง

หัวหน้างานให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

094-4798535 aiyakan.s@rsat.info

นายนฤชิต  ตรีบุญ

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

094-5159784 naruechit.t@rsat.info

นายพีรณัฐ  ปนัดดาภรณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 061-6242658 peeranad.p@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายปราโมทย์  ศรีสุธรรม

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาดูแล

และสนับสนันหลังการตรวจ

088-5804664 pramote@rsat.info

นางสาวชุติมา  สืบเชื้อ หัวหน้างานคุณภาพและบริการ 087-4431313 chutima@rsat.info

นายนัณก์มนัส  เบ้าสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาดูแล

และสนับสนันหลังการตรวจ

098-1546882 nunmanut.b@rsat.info

นายกัณฏพงศ์  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน094-5351427 suthard.s@rsat.info

นายสันติ  พินิจชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 062-1465940 santi.p@rsat.info

นายนิวัฒน์  บุญหล้า

เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

091-6583125 niwat.b@rsat.info

นายก้องชัย  พละเลิศ

หัวหน้างานกิจกรรม

093-5614691 kongchai.p@rsat.info

นางรัชนี  บุญหนุน

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาดูแล

และสนับสนันหลังการตรวจ

 081-7303767 ratchanee.b@rsat.info 

 นายณัฎฐวีร์  ศรียาโยชน์

 หัวหน้าห้องปฎิบัติการ

และนักเทคนิคการแพทย์

095-71042428  natthawee.s@rsat.info 
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นางณัฐพร  พงศ์เวช เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและธุรการ 086-9634212 nuttaporn@rsat.info

นางสาวอำพาพร  หมิงหมะ หัวหน้างานคุณภาพและบริการ 085-6404940 ampaporn@rsat.info

นายสุนทร  กาญจน์ยศ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 090-9317784 sunthorn@rsat.info
 นายมูฮำหมัดฟิกรี มะสาและ  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 088-3989372   Muhammadfikri.m@rsat.info

นางยุภาวดี  ชวนะรักษ์

หัวหน้างานให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

081-5429745 yupawadee.c@rsat.info

นายภูเบศวร์  พงศ์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

088-8247996 phubet.po@rsat.info

นางสาวสิริกร  หนูหมื่น เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 098-0175052 sirikorn.n@rsat.info

นางสาวปัณฑ์ชนก  แก้วโชติ นักเทคนิคการแพทย์ 086-9604794 panchanok.k@rsat.info

ศุภชัย  รัตนวิเชียร

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

092-2744917 supachai.r@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายปิยะ  อ่อนไพบูลย์ หัวหน้างานกิจกรรม 082-3244537 piya.o@rsat.info

นายกฤติกร  นนทกลิ่น เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 085-5544494 kittikorn.n@rsat.info

นายภาวัต  พูลสุข เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 084-1166033 Pawat.p@rsat.info

นายธัญพิสิษฐ์  กาญจนอลงกรณ์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 061-4505414 Thanpisit.k@rsat.info

นายณภัทร  แสงเสถียร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล 097-1872598 Napat.s@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นางพรพนา  ก่อบุญ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและธุรการ 081-7581669 Pornpana.k@rsat.info

นายณัฐกิตต์  โชติพิศาล เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 096-8489600 -
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นางสาวนุจรีย์  อุณชาติ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและธุรการ 093-9518414 nujaree.a@rsat.info

นายธนกฤต  ตรีโภคา เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 098-5495493 Thanakrit.t@rsat.info

นายธนรัช  แก่นทอง  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 082-5872688 Thanarach.k@rsat.info
Visitors: 195,822