ทำเนียบผู้บริหาร

 

เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นางสาวรสินทรา  สวัสดินาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน 092-5359455 rasinthra@rsat.info

นายธีรศักดิ์  ประสานพิมพ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน    

นายเฉลิมวุฒิ  อิสลาม

ผู้จัดการจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล    

นายณัฐชนนท์  ศรีจันทร์

ผู้จัดการจังหวัดอุบลราชธานี

086-8740528 natchanon@rsat.info

นายภาคิณ  อมตะฤทธิกุล

ผู้จัดการจังหวัดชลบุรี

   

นางสาวมนสิช  มณีแสงรัตน์

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา (สายสบายใจ)

098-0963529 monnasid.m@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายบัญชา สุขแสงชู

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   

นางนฤมล พรพิเพท

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

   

นางสาวมุกดา บุญมา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

094-5459069 mookda.b@rsat.info

นายมนรักษ์  กันแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

087-5417443 monrak.k@rsat.info

นางอาริยา  ฉิมวงษ์

จัดซื้อจัดจ้าง/ภัสดุครุภัณฑ์

063-1692878 ariya.c@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายนพพร  แซ่จุ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 061-5847562 nopporn@rsat.info

นายสุรศักดิ์  สัตถาพร เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล 094-9581629 surasak@rsat.info

นายกฤตเมธ  อุ๋ยวงษ์ เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล 061-9789442 krittamet.o@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายธนชัย  ไชยสาลี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

และบริการสังคม

083-8971691 tanachai@rsat.info

นายณธรรศ  ธีรภาพพงศ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 089-7859114 natat.t@rsat.info

นายสิปปวิชญ์ สุขสาคร ผู้ประสานงานชุมชน 095-6133924 sippawit@rsat.info

นางสาวณัฐพรรณ  วรรณศิริ

ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชน

และส่งเสริมความเท่าเทียม

081-1778179 nuttaphan.w@rsat.info

นางสาวสุดา  บุดชาดี

ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชน

และส่งเสริมความเท่าเทียม

 061-7608780 suda.b@rsat.info 
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายภูเบศร์  ปานเพ็ชร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์สุขภาพ

063-2171069 phubet.p@rsat.info

นายนพรัตน์  มหาโชคชัย

ผู้จัดการศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง

087-9323038 nopparat@rsat.info

นางสาวสนธญา  ห้วยหงษ์ทอง

หัวหน้างานคุณภาพและบริการ

090-2634565 sonthaya@rsat.info

นางสาวศุมาลิน  เหลืองอร่าม เจ้าหน้าที่ต้อนรับและข้อมูล 083-1685014 sumalin.l@rsat.info

นายณรดา  ปุยจัตุรัส เจ้าหน้าที่ต้อนรับและข้อมูล 062-9975289 narada.p@rsat.info

นายปกรณ์  เทพสุวรรณ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและข้อมูล 080-4433550 pakorn.t@rsat.info

นางสาวสมพร  สายแวว หัวหน้าห้องปฎิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ 086-8622783 somporn.s@rsat.info

นายฤทธิชัย  แก้วตุด นักเทคนิคการแพทย์ 089-5952660 rittichai.k@rsat.info

นางสาวฤทัยรัตน์  นันทะเสน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 098-5470750 rittichai.k@rsat.info

นายเทพนันท์  เสงี่ยมจิตร หัวหน้างานดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 088-2142215 teppanan@rsat.info

นางอัมมร  อะแดร์ เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 087-0232475 ammorn@rsat.info

นายธีระนาต  แสงประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 083-6026476 theeranat@rsat.info

นายสมพร  หงษ์เวียงจันทร์ เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 084-6544223 somporn.h@rsat.info

นางสาวจีราพร  สุริยันต์ เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 080-8486572 jeeraporn.s@rsat.info

นายณัฐวิโรจน์  อินทะนิน

เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ

092-9399049 natthawiron.i@rsat.info

นายธีรศักดิ์  ประสานพิม

เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ

088-7755838 teerasak.p@rsat.info

นายอรวัญ  ฟุ้งฟูศรี เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา 095-2484766 orawan.f@rsat.info

นายแกล้วเกล้า  ศรสูงเนิน เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา 087-5895296 klaeoklao.s@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายเฉลิมวุฒิ  อิสลาม หัวหน้างานกิจกรรม 062-2236321 chalermwut.i@rsat.info

นายมานิตย์  กิตติพิรุฬห์ หัวหน้างานกิจกรรม 080-5516111 manit.k@rsat.info

นางสาวอภิญญา  สารีอาจ หัวหน้างานกิจกรรม 087-8848865 apinya.s@rsat.info

นายธนากร  แสงศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ 097-1853456 thanakon.s@rsat.info

นายรัตนพงษ์  มาเส็ง เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและธุรการ 092-4500059 rattanapong@rsat.info

นายกัลย์ลภัส  บุตรชน เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 091-7927023 gunrapus.b@rsat.info

นายบุญรอด  ทรงประโคน เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 064-8490079 boonrod.s@rsat.info

นายชัชวาล  เจียรนันท์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 082-5183075 chatchawan.j@rsat.info

นายจักรชัย  ใบทอง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 085-4464931 chakchai.b@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายภาคิณ  อมตะฤทธิกุล หัวหน้างานกิจกรรม 093-8266241 parkin.a@rsat.info

นายชนกันต์  ปฐมมนตรี เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ 094-9874546 chanagun.p@rsat.info

นายนิธินันท์  แซ่โงว้ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 090-9571942 nitnun.s@rsat.info

นายดำรงค์  เชยสว่าง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 084-1326051 damrong@rsat.info

นายวิศิษฐ์ชัย  สุบิน เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 062-6377979 wisitchai.s@rsat.info

นายนพพร  วันเอเลาะ หัวหน้างานคุณภาพและบริการ 085-0899992 nobphon@rsat.info

นางสาวเนตรนภิศ  มณีเนตร เจ้าหน้าที่ต้อนรับและข้อมูล 080-1676047 netnapis.m@rsat.info

นางสาวมนัสชนก  อาษาแก้ว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 091-2740407 manachanok.a@rsat.info

ว่าที่รต.ปิติภัทร  ปทุมพรศิริ

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

091-2011478 patipat.p@rsat.info

นางสาวอัยการ  สุขแสวง

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

094-4798535 aiyakan.s@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายปราโมทย์  ศรีสุธรรม หัวหน้ากิจกรรรม 088-5804664 pramote@rsat.info

นางสาวชุติมา  สืบเชื้อ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ 087-4431313 chutima@rsat.info

นายนัณก์มนัส  เบ้าสุวรรณ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 098-1546882 nunmanut.b@rsat.info

นายสิทธิชัย  บรรพตาธิ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 094-3372838 sitthichai.b@rsat.info

นายกัณฏพงศ์  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 094-5351427 suthard.s@rsat.info

นางสาวเพ็ญประภา  ปาคำดี หัวหน้างานคุณภาพและบริการ 093-6395451 penprapha.p@rsat.info

นายฑีวราวัลย์  ธรรมวรีย์ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและข้อมูล 084-9610974 dheavarawan.d@rsat.info

นายสันติ  พินิจชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 062-1465940 santi.p@rsat.info

นายปฐมพร  คนขยัน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

093-3377388 patomporn@rsat.info

นายสุริยา  สงวนสัจวาจา

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

090-8948648 suriya.s@rsat.info

นายวีระชัย  จันดีเลิศ

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

085-7650743 veerachai.c@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นางสาวกัญญารัตน์  ขอย้ายกลาง หัวหน้างานกิจกรรม 083-9655708 kanyarat@rsat.info

นายนัฐพล  สาดศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ 094-0322231 nathapon.s@rsat.info

นายฐิติวัฒน์  เพชรถิรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 092-2532478 thitiwat.p@rsat.info

นายณัฐนันท์  แสงแก้ว

หัวหน้างานให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

089-6249583 seksan@rsat.info

นางสาวปริศนา  บุญยะวัน

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

095-2700899 prisana.b@rsat.info

นายนิพนธ์  ไร่นา

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

 064-1349877  niphon.r@rsat.info

นางสาวจิรา  นนทโชติ

หัวหน้างานคุณภาพบริการ

063-8641551 jira.n@rsat.info

นางสาวรัชฎาพร  ทนทาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 090-7976325 ratchadaporn.t@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายปุญชรัสมิ์  ตาเลิศ หัวหน้างานกิจกรรม 063-9464199 puncharat.t@rsat.info

นางสาวกนกพรรณ  ธิจันทร์

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

084-7690131 kanokpun.t@rsat.info
 เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

 

นายพัชรวรรณ  มีเมืองตูม หัวหน้างานกิจกรรม 095-4483567 phatcharawan.m@rsat.info

นายมงคล  ใจดี เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 061-8765423 mongkol.j@rsat.info

นายภัสกร  ศรีคำ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 097-0017727 passakorn.s@rsat.info

นายกัญญาภัทร  สอนสมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 097-1982220  kanyapat.s@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นางณัฐพร  พงศ์เวช เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและธุรการ 086-9634212 nuttaporn@rsat.info

นางสาวอำพาพร  หมิงหมะ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ 085-6404940 ampaporn@rsat.info

นายสุนทร  กาญจน์ยศ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 090-9317784 sunthorn@rsat.info

นายอดิศร  พันธุ์มาศ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 084-0672067 adisorn.p@rsat.info

นายกัมปนีย์  สุทธิธรรม เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 062-0593953 -

นางสาวฝนทิพย์  สุวรรณ์

หัวหน้างานให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

089-5975775 fontip@rsat.info

นางสาวจรัสศรี  ลัภบุญ

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

083-5349302 jarassri.l@rsat.info

นางยุภาวดี  ชวนะรักษ์

เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา

และดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ

081-5429745 yupawadee.c@rsat.info

นายภูเบศวร์  พงศ์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

088-8247996 phubet.po@rsat.info

นางสาวณัฐฌา  วงศ์วิรัชจิต หัวหน้างานคุณภาพและบริการ 086-6944749 nattacha.w@rsat.info

นางสาวสิริกร  หนูหมื่น เจ้าหน้าที่ต้อนรับและข้อมูล 098-0175052 sirikorn.n@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายปิยะ  อ่อนไพบูลย์ หัวหน้างานกิจกรรม 082-3244537 piya.o@rsat.info

นายกฤติกร  นนทกลิ่น เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 085-5544494 kittikorn.n@rsat.info

นางสาววัชราภรณ์  ส่งศิริ เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล 096-7528493 watcharaporn.s@rsat.info

นายปฏิภาณ  ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 063-8526187 -
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นายชัยนุวัฒน์  ศรีบุญ หัวหน้างานกิจกรรม 094-4584376 chainuwat.s@rsat.info

นางสาวสุภัสสร  แห้วเพ็ชร หัวหน้างานบัญชีและการเงิน 080-6868724 supassorn.h@rsat.info

นายธวัชชัย  พานทอง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 089-2677556 thawatchai.p@rsat.info

นายณัฐพร  รอดวงษ์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 061-3722337 nattaporn.r@rsat.info
เจ้าหน้าที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-MAIL

นางสาวนุจรีย์  อุณชาติ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 093-9518414 nujaree.a@rsat.info
Visitors: 62,782