วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และ ยุทธศาตร์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางเพศระดับสากล

พันธะกิจ

๑. การพัฒนาระบบ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาวะที่ดีในกลุ่มความหลากหลายทางเพศทุกช่วงวัย

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและคุ้มครองประเด็นสิทธิ การเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

๓. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนความหลากหลายทางเพศให้มีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์

๑. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ   และขยายจุดบริการให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนอยู่ในระบบการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง.

๒. พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาวะที่มีคุณภาพมาตรฐานที่เข้าถึงประชากรกลุ่มหลากหลายทางเพศ

๓. การดำเนินงานด้านกฎหมาย นโยบายและแผน ที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิมนุษยชน

๔. การสร้างความร่วมมือ และความสามารถของบุคลากร ในการแสวงหาการสนับสนุนทรัพยากรจากพันธมิตรในทุกระดับ เพื่อผลักดันการทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ

๕. การสื่อสารและพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การ

๖. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของแกนนำอาสาสมัครและชุมชนความหลากหลายทางเพศ

ปรัชญา

รัก  เข้าใจ  ศักดิ์ศรี  เท่าเทียม

Visitors: 195,824