วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และ ยุทธศาตร์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การหลักที่เป็นผู้นำ มีเครือข่ายเข้มแข็ง ในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างยั่งยืน  และ สร้างความเข้าใจอันดีในเรื่องความหลากหลายทางเพศ ในประเทศและระดับสากล

พันธกิจ

๑. การขยายความ ครอบคลุมของการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ติดตาม การเข้าถึงการให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีใน กลุ่มประชากรหลัก และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ในทุกคนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ

๒. ส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว ที่ดี และถูกต้องในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (กาย จิต สังคม ปัญญา) การเข้าถึงสถานบริการสุขภาพ/ สาธารณสุข ที่ได้มาตรฐานสร้างความร่วมรับผิดชอบ และความ เป็นเจ้าของ ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

๓. ส่งเสริมการจัดตั้งและสนับสนุนให้เกิดกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแก่ประชากรกลุ่มหลัก รวมทั้งสร้างทัศนคติและเผยแพร่ความเป็นธรรมในสังคม ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติให้อยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิ มนุษยชน

๔. ส่งเสริมการสร้างความภาคภูมิใจ คุณค่าความเป็นมนุษย์  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตและ เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและบริการของรัฐ ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

๕. พัฒนาองค์การฯให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม เพิ่มความทันสมัย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญา

รัก  เข้าใจ  ศักดิ์ศรี  เท่าเทียม

 

Visitors: 74,070