วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และ ยุทธศาตร์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางเพศระดับสากล

พันธกิจ

๑. การพัฒนาระบบ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาวะที่ดีในกลุ่มความหลากหลายทางเพศทุกช่วงวัย

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและคุ้มครองประเด็นสิทธิ การเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

๓. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนความหลากหลายทางเพศให้มีความเข้มแข็ง

ปรัชญา

รัก  เข้าใจ  ศักดิ์ศรี  เท่าเทียม

 

Visitors: 84,392