ประวัติฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT) เป็นองค์กรชุมชนจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายแห่งแรกของประเทศไทย ที่ทำงานกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย  สาวประเภทสอง หญิงรักหญิง และคนข้ามเพศ ) ในประเทศไทย

ประวัติและความเป็นมา

พ.ศ. 2542  เริ่มก่อตั้งในนามชมรมเส้นทางสีรุ้ง โดยการริเริ่มของคุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ นักชำนาญการสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งต่อมาได้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โดยในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่าอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย    ยังถูกสังคมตีตรา เลือกปฏิบัติ ถูกผลิตซ้ำในภาพลักษณ์ที่ด้อยค่าในสังคม และด้วยเหตุผลที่ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ จึงได้ชักชวนกลุ่มเพื่อนๆที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีจิตอาสามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ภายใต้ชื่อ “ชมรมเส้นทางสีรุ้ง” เช่นการให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและแจกถุงยางอนามัยแก่กลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มาใช้พื้นที่สวนลุมพินีเพื่อการพักผ่อน โดยในช่วงแรกการทำงานเป็นลักษณะจิตอาสา ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการทำงานใดๆทั้งสิ้น จนในระยะเวลาไม่นานมีผู้ให้ความสนใจมาเข้าร่วมกลุ่มและร่วมเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น

พ.ศ. 2543 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มฟ้าสีรุ้ง”  โดยมีแนวคิดมาจากการที่สีรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศอันเป็นสากล ซึ่งเปรียบเสมือนความหลากหลายของมนุษย์ เมื่อมารวมกับคำว่าฟ้า จึงเกิดเป็นคำว่า “ฟ้าสีรุ้ง” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความหลากหลายที่อยู่ภายใต้สังคมเดียวกันอย่างสวยงาม ดั่งสายรุ้งบนฟากฟ้าที่สดใส โดยองค์กรหมอไร้พรมแดน ประเทศเบลเยี่ยม เป็นองค์กรแรกที่สนับสนุนถุงยางอนามัยและเอกสารให้ความรู้เพื่อให้อาสาสมัครสามารถให้ข้อมูลความรู้กับเพื่อนๆ ในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการเปลี่ยนสถานะจากกลุ่มฟ้าสีรุ้ง เป็น “องค์กรฟ้าสีรุ้ง” เมื่อการดำเนินกิจกรรมได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาจึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย  

พ.ศ.2546 ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำการศึกษาความชุกของเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยพบว่าในกรุงเทพมหานครมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายอยู่ที่ร้อยละ 17.3 ซึ่งนำไปสู่การยกระดับขยายการทำงานป้องกันเอชไอวี ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร

             พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 องค์กรฟ้าสีรุ้งได้จดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย”

ปัจจุบันสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยมีการดำเนินโครงการด้านการป้องกันเอชไอวีและโครงการด้านการส่งเสริมสิทธิความหลากหลายทางเพศภายใต้การสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) , PEPFAR , ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย , กองทุนโลก  AMERICAN JEWISH WORLD SERVICE

             ปัจจุบัน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มีสำนักงานและศูนย์กิจกรรม 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี สงขลา อยุธยา นครปฐม และนครสวรรค์ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกว่า 100 คน และอาสาสมัครมากกว่า 1,000 คน และได้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง ในกรุงเทพมหานครที่รามคำแหง ในจังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในตัวเมืองจังหวัดชลบุรี และย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้หญิงข้ามเพศแบบรู้ผลในวันเดียว พร้อมบริการดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ ให้เข้าสู่กระบวนการรักษารับยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง

นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย


1. คุณวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์  ตำแหน่ง นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง  พ.ศ. 2550

2. คุณกิตตินันท์ ธรมธัช  ตำแหน่ง นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. ปัจจุบัน

Visitors: 195,822