ประวัติฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ประวัติและความเป็นมา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีกะเทยและชายรักชายเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เข้ามายังชมรมเพื่อนวันพุธ ชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีของสภากาชาดไทยจำนวนมาก แต่ในเวลาดังกล่าวกลับไม่มีกิจกรรมจากทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ทำงานกับกลุ่มกะเทยและชายรักชายเลย อาสาสมัครเริ่มร่วมตัวกันในการให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่กับกลุ่มกะเทยและชายกับชาย ในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีการนำเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มคนที่แตกต่างไปจากหญิงชายรักต่างเพศในมุมเป็นพวกคนที่นิยมความรุนแรง ทำร้ายร่างกายจนเกิดฆาตกรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อสาธารณะ อาสาสมัครจึงจัดเสวนาปัญหาด้านเพศซึ่งมีผู้เข้าร่วมถึง ๒๐๐ คน จากเวทีดังกล่าวผู้สนใจกิจกรรมสาธารณรวมตัวกันตั้ง “ชมรมเส้นทางสีรุ้ง” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒

ชมรมเส้นทางสีรุ้ง ต้องการกำหนดทิศทางการทำงานจึงนำคนในแต่ละชุมชนมาระดมความคิดเห็น กำหนดออกมา ๒ ประเด็น คือการทำงานเพื่อลดปัญหาสุขภาพอนามัยที่มีสาเหตุจากเพศเป็นปัจจัย และ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมของคนทุกเพศในสังคม พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มฟ้าสีรุ้ง” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ “องค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔

องค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย และศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ (ด้านสาธารณสุข) ร่วมกันทำโครงการสำรวจความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานครครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผลการติดเชื้อออกมาสูงถึงร้อยละ ๑๗.๘ ทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างมากและมีองค์กรที่ทำงานในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเกิดในประเทศไทยมากมาย กลุ่มอาสาสมัครฟ้าสีรุ้งเองก็ร่วมตัวกันเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วจดทะเบียนเป็น “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖

นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย


1. คุณวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์  ตำแหน่ง นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง  พ.ศ. 2550

2. คุณกิตตินันท์ ธรมธัช  ตำแหน่ง นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. ปัจจุบัน

Visitors: 270